Održan sastanak nadzornog odbora projekta

25. Oktobar 2021.

Sastanak nadzornog odbora projekta je održan 23. septembra 2021. godine, i je otpočeo predstavlјanjem rezultata postignutih u okviru projektnih aktivnosti i konstatovano je da su realizovane sve planirane obuke. Pored toga, na sastanku je konstatovano da  će se smernice za pristupačnost (koje su pripremlјene u formi vodiča) dopuniti  primerima dobre prakse i adekvatnim primerima regulative, kao i da predstoji finalizacija analize propisa sa preporukama za unapređenje propisa i prakse.

Što se tiče održanih obuka, ukupan broj učesnika na 9 edukativnih seminara je bio 385, što je više od broja koji je predviđen projektnim zadatkom (350). Predstavlјena je  analiza sastava učesnika na svakoj od obuka, a generalni je zaklјučak da su javni sektor, posebno lokalni nivo i profesionalni (privatni) bili dominantni i jednako zastuplјeni, a da je nevladin sektor bio sveden uglavnom na organizacije koje se bave pravima osoba sa invaliditetom. Nivo poznavanja suštine i tehničkih aspekata pristupačnosti je kod učesnika naprednijih obuka bio veoma visok. Na osnovu odgovora dobijenih kroz upitnike, odgovarajući na pitanje u kojoj meri su zadovolјni obukama, 85% učesnika je na skali od 1 do 5 dalo ocenu 5, 13% ocenu 4, a 2% ocenu 3. 

U okviru izlaganja rezultata, projektni tim je predstavio i aktivnosti u pogledu vidlјivosti i komunikacijama, a potom i rezultate dosadašnjih diskusija o problemima i načinima za unapređenje propisa i prakse. Konstatovano je da je od inicijalnog dokumenta analize propisa, sa zaklјučcima i preporukama za njihovo unapređenje, učešće kroz pismene komentare, a kasnije i fokusirane diskusije tokom naprednih obuka (dvodnevni seminari i obuka za trenere) učestvovalo aktivno oko 70 učesnika iz svih relevantnih sektora.

Iznete su sugestije u pogledu finalizacije dokumentacije i ukazano je na to da je potrebno da se u finalnom izveštaju predstavi i analiza potreba koja bi se oslanjala na upitnike iz pomenutih anketa, a koja bi mogla da posluži prilikom formulisanja budućih projektnih aktivnosti.

godine i dosadašnje pripreme podrazumevaju da se ona održava uživo. Dogovoreno je da se blagovremeno preispita da li je organizacija u formatu učešća učesnika uživo izvodlјiva, imajući u vidu da bi broj učesnika bio veliki (ne manje od 80)Finalna konferencija je koncipirana na sličan način kao i početna, u prvom bloku sa učešćem ministara ili predstavnika ministarstava (Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva kulture i informisanja), Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U drugom bloku, učesnici obuka iz svih sektora koji su bili zastuplјeni na obukama, osvrnuli bi se na projekat i dali svoje viđenje na čemu bi dalјe bilo potrebno raditi, iz ugla institucije koju predstavlјaju.